Class ParquetOutputRecordWriter.BitParquetConverter

Enclosing class:
ParquetOutputRecordWriter

public class ParquetOutputRecordWriter.BitParquetConverter extends ParquetOutputRecordWriter.BaseFieldConverter