Class ParquetOutputRecordWriter.DateParquetConverter

Enclosing class:
ParquetOutputRecordWriter

public class ParquetOutputRecordWriter.DateParquetConverter extends ParquetOutputRecordWriter.BaseFieldConverter