Class ParquetOutputRecordWriter.IntParquetConverter

Enclosing class:
ParquetOutputRecordWriter

public class ParquetOutputRecordWriter.IntParquetConverter extends ParquetOutputRecordWriter.BaseFieldConverter