Class ParquetOutputRecordWriter.IntervalDayParquetConverter

Enclosing class:
ParquetOutputRecordWriter

public class ParquetOutputRecordWriter.IntervalDayParquetConverter extends ParquetOutputRecordWriter.BaseFieldConverter