Class ParquetOutputRecordWriter.IntervalYearParquetConverter

Enclosing class:
ParquetOutputRecordWriter

public class ParquetOutputRecordWriter.IntervalYearParquetConverter extends ParquetOutputRecordWriter.BaseFieldConverter