Class ParquetOutputRecordWriter.TimeParquetConverter

Enclosing class:
ParquetOutputRecordWriter

public class ParquetOutputRecordWriter.TimeParquetConverter extends ParquetOutputRecordWriter.BaseFieldConverter